Thursday, September 18, 2014
 

 
Stipendije

Stipendije će vam pomoći da vaš talenat, trud, obrazovanje, profesionalno usavršavanje budu nagrađeni... 

Saznajte ko i kada dodjeljuje stipendije...

Stipendije dodjeljuje čitav niz institucija i organizacija iz svih sektora društva – vladinog, nevladinog i privatnog.

Stipendije otvaraju pristup obrazovanju zaslužnim pojedincima i onima kojima bez dodatnih financijskih sredstava obrazovanje ne bi bilo dostupno...

 
 

 

Konkurs za učenike drugih razreda četverogodišnjih srednjih škola u BiH za UWC stipendije u šk. 2014/15. godini

UWC Nacionalni odbor BiH poziva učenike 2. razreda četverogodišnjih srednjih škola u BiH da apliciraju za UWC stipendije u školskoj 2014./2015. godini
 
Koledži ujedinjenog svijeta su škole internatskog tipa u kojima se nastava izvodi na engleskom jeziku uz obavezno pohađanje sati maternjeg jezika.
 
UWC Nacionalni odbor BiH ove godine nudi ukupno 35 stipendija i to:
UWC Mostar (BiH) - 25 punih stipendija 
UWC Mostar (BiH) - 5 stipendija nerezidencijalnog tipa za učenike iz Mostara
UWC Adriatic (Italija) - 1 puna stipendija (u sklopu KEPASS projekta,
           za učenike Gimnazije Mostar, Srednje škole Jablanica,
           Srednje škole Čapljina ili Srednje medicinske škole Mostar)
UWC Robert Bosch (Njemačka) - 1 puna stipendija
UWC Pearson (Kanada) - 1 puna stipendija
UWC Li Po Chun (Kina/Hong-Kong) - 1 parcijalna stipendija
UWC Maastricht (Nizozemska) - 1 parcijalna stipendija
 
Zainteresirani kandidati bi trebali ispunjavati slijedeće uvjete:
• biti državljani BiH ili pohađati školu u BiH u posljednjih 5 godina
• dijeliti vrijednosti i ideale UWC pokreta (www.uwc.org)
• imati izvrstan opći uspjeh u školi uz dobro poznavanje engleskog jezika
• biti aktivni u lokalnoj zajednici i izvannastavnim aktivnostima
• biti spremni predstavljati BiH u međunarodnom okruženju
 
Dodijeljena UWC puna stipendija pokriva troškove dvogodišnjeg školovanja prema Programu međunarodne mature na engleskom jeziku (International Baccalaureate Diploma Programme, IB DP) uključujući internatski smještaj, prehranu, te udžbenike i školski pribor.
Aplikacijski formular sa uputstvima za popunjavanje, te detaljne informacije o nerezidencijalnim i parcijalnim stipendijama možete pronaći na našoj webstranici www.uwcmostar.ba.
 
Prijave se primaju do 24. februara/veljače 2014.
 
Za sve dodatne informacije kontaktirajte:
 UWC Nacionalni odbor BiH
 Koledž ujedinjenog svijeta u Mostaru
 Španjolski trg 1
 88 000 Mostar
 Tel: 036/323 273; 036/320 601
 e-mail: uwcimapplications@uwcim.uwc.org
 

Preuzeto sa www.stipendije.ba


:: Thursday 06/02/2014 u 11:11
  

Konkurs Općine Centar Sarajevo za stipendiranje učenika i studenata u školskoj 2013/14. godini

Na osnovu člana 4. Pravilnika o dodjeli stipendije ''Prof. dr. Husein Kulenović'' prečišćen tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 30/11), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodijeli stipendije "Prof. dr. Husein Kulenović", broj:01-49-2802/13 od 27.12.2013. godine, Općinski načelnik raspisuje

   KONKURS
za stipendiranje učenika i studenata u školskoj 2013/2014. godini
 
Pravo na stipendiju imaju nadareni učenici i studenti, te učenici i studenti iz boračke populacije i socijalne kategorije koji imaju prebivalište na području općine Centar Sarajevo u neprekidnom trajanju od tri godine do dana podnošenja prijave, a ne koriste stipendiju po drugom osnovu i to:

1. učenici srednjih škola sa najmanjom prosječnom ocjenom od 4,5, a učenici prvog razreda srednje škole koji su u toku osnovnog obrazovanja odnosno od petog do devetog razreda, stekli prosjek ocjena 5,0;

2. redovni studenti I i II ciklusa studija koji prvi put upisuju tekuću akademsku godinu sa prosjekom ocjena od najmanje 8,5;
 
Apsolventi nemaju pravo na stipendiju.
 
Prijavljeni kandidati će se bodovati po četiri osnova za koja treba priložiti original ili ovjerenu kopiju dokumentacije:

• rezultati postignuti u prethodnoj školskoj godini
 - svjedočanstvo o uspjehu u prethodnoj školskoj godini,
    a za učenike I razreda srednje škole svjedočanstvo o završenom VIII razredu i
    uvjerenje o prosjeku ocjena za V, VI i VII razred;
 - uvjerenje o prosjeku ocjena u prethodnoj akademskoj godini ili
    prosjek prethodnih godina studija;
 - potvrda o upisu u školsku 2013/14.godinu

• rezultati postignuti na takmičenjima
 - dokaz o učešću i postignutim rezultatima na kantonalnim,
   federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima;

• nizak porodični standard
 - priložiti kućnu listu o broju članova zajedničkog domaćinstva;
 - dokaz o ličnim primanjima istih: zaposleni-platnu listu za posljednji mjesec; penzioneri posljednji ček; uvjerenje o primanjima po osnovu boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata; nezaposleni-potvrdu zavoda za zapošljavanja, a ako nisu prijavljeni kod zavoda, uvjerenje Federalnog zavoda PIO/MIO da nisu na evidenciji; potvrdu o redovnom školovanju člana porodice, odnosno rodni list za predškolsko dijete; - uvjerenje porezne uprave o prihodima ostvarenim po osnovu poljoprivredne djelatnosti, imovinskih i autorskih prava, privrednih, uslužnih i drugih djelatnosti te dopunskih djelatnosti (obavezno za sve kandidate);

• otežani uvjeti života dokaz da je učenik ili student čiji je roditelj:
 dokaz da je učenik:
- učenik/student bez jednog ili oba roditelja
- učenik/student čiji je jedan ili oba roditelja neratni invalidi
- učenik/student sa invaliditetom
• učešće roditelja u Oružanim snagama R BiH i otežani uvjeti života koji su nastali kao posljedica rata dokaz da je učenik ili student čiji je jedan ili oba roditelja:
 - poginuo kao pripadnik OS RBiH
 - bio pripadnik OS RBiH
 - ratni vojni invalid
 - nosilac najvećeg ratnog priznanja ili dobitnik najvećeg općinskog priznanja za doprinos u odbrani BiH (plaketa sa zlatnim ljiljanima, povelja sa zlatnim ljiljanima)
 
Kandidat je također dužan priložiti Uvjerenje o kretanju, a ako je kandidat maloljetan Uvjerenje o kretanju za roditelja- staratelja.
 
Učenici srednjih škola sa prosjekom ocjena 5,0 kao i redovni studenti sa prosjekom ocjena 9,0 i više ostvaruju pravo na dodjelu stipendije, bez obzira na ukupan broj bodova, prikupljen na osnovu drugih kriterija po ovom Pravilniku.
 
Stipendije će se isplaćivati 10 mjeseci počev od septembra 2013. godine i to:

• 89 (osamdeset devet) stipendija za srednje obrazovanje u iznosu od 80,00 KM i
• 110 (stotinu deset) stipendija za studente na visokoškolskim ustanovama i fakultetima u iznosu od 120,00 KM

Preuzeto sa www.stipendije.ba 

:: Tuesday 14/01/2014 u 11:15
  

Konkurs za stipendiranje djece šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca

Objavljujemo konkurs za stipendiranje djece šehida – poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca u školskoj 2013/2014 godini.

Kompletan konkurs možete pročitati
ovdje...

Preuzeto sa www.starigrad.ba


:: Monday 09/12/2013 u 11:44
  

Konkurs za stipendiranje učenika i studenata u školskoj 2013./2014.godini

 Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 49/06), člana 72. Statuta Općine Vogošća («Sl.novine Kantona Sarajevo», broj: 3/09, 52/12 i 28/13), i člana 11. Odluke o kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 10/10,28/11) Općinski načelnik Vogošće raspisuje

 
Konkurs za stipendiranje učenika i studenata u školskoj 2013/2014.godini
 
 
Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendije imaju redovni učenici srednjih škola sa sjedištem na području Kantona Sarajevo i redovni studenti Univerziteta u Sarajevu, studijski program I ciklusa (dodiplomski studij) , a imaju prebivalište – boravište na području općine Vogošća, uz uslov da ne koriste stipendiju po drugom osnovu.
 
Pravo učešća na konkursu imaju učenici i studenti čija porodica po članu domaćinstva nema primanja veća od jedne polovine prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u prethodnoj školskoj godini su imali uspjeh u školi odnosno na fakultetu, i to:
 
-              redovni učenici prvog razreda srednje škole (koji su u završnom razredu u prethodnoj školskoj godini) sa najmanjom prosječnom ocjenom – 5,0 (pet)
-              redovni učenici srednjih škola sa najmanjom prosječnom ocjenom – 4,5 (četiri i po)
-              redovni studenti Univerziteta u Sarajevu koji pohađaju tehničke i medicinske fakultete sa prosjekom ocjena najmanje - 8 (osam),
-              redovni studenti Univerziteta u Sarajevu svih ostalih fakulteta sa prosjekom ocjena najmanje – 8,5 (osam i po),
-              redovni učenici srednjih škola koji se školuju za zanimanja za kojima je vogošćanska privreda iskazala potrebu.
 
Pravo učešća na konkursu, bez obzira na visinu primanja, imaju studenti koji su u prethodnoj studijskoj godini ostvarili prosjek ocjena od najmanje 9,0 i studenti prve godine koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili prosjek 5,0, te učenici II, III i IV razreda srednje škole koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili prosjek 5,0.
 
Pravo učešća na konkursu nemaju studenti koji imaju status apsolventa, koji su obnovili godinu, te studenti i učenici koji ostvaruju pravo na stipendiju po drugom osnovu ili čija porodica po članu domaćinstva ima primanja veće od jedne polovine prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 
U školskoj-akademskoj 2013./2014.godini će se stipendirat:
 
a) SREDNJE OBRAZOVANJE
•             20 učenika I razreda
•             20 učenika II razreda
•             20 učenika III razreda
•             20 učenika IV razreda
•             4 učenika po zahtjevima vogošćanske privrede (2 bravara i 2 zavarivača)
 
b) VISOKO OBRAZOVANJE
•             20 studenta I godine
•             20 studenta II godine
•             20 studenta III godine
•             10 studenta IV godine
•             10 studenta V godine
•             5 studenta VI godine
 
Kandidati za konkurs trebaju podnijeti prijave u roku od 30 dana od dana objave Konkursa u sredstvima javnog informisanja na propisanom obrascu, lično na protokol Općine ili putem pošte, na adresu : Općina Vogošća, ul.Jošanička 80, sa naznakom «za Konkurs za stipendiranje učenika i studenata», te dostaviti sljedeću dokumentaciju :
 
A) Dokumentacija koju je obavezno priložiti uz prijavu na konkurs
•             Zahtjev za ostvarivanje prava na stipendiju sa obrascom Izjave roditelja-staratelja (za maloljetne osobe), odnosno studenta (obrazac na pisarnici Općine) ,
•             Kućnu listu,
•             Molbu sa kratkom biografijom,
•             Potvrdu o upisu u narednu školsku-akademsku godinu,
•             Prosjek ocjena iz prethodne školske godine (za učenike kopija svjedočanstva, a studenti moraju dostaviti potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodne godine studija),
•             Rodni list – za kandidata,
•             Prijavu mjesta boravka kandidata,
•             Dokaze o materijalnom stanju (o ukupnim mjesečnim prihodima domaćinstva, odnosno o radnopravnom statusu svih punoljetnih osoba sa kućne liste)
–             uvjerenje/potvrda od preduzeća o visini plaće,
–             ček od penzije,
–             uvjerenje o primanjima od općinske Službe za BIZ,
–             uvjerenje o primanjima kao civilna žrtva rata,
–             za nezaposlene potvrda sa zavoda za zapošljavanje,
–             za nezaposlene koji nisu prijavljeni na zavodu za zapošljavanje uvjerenje iz Federalnog zavoda PIO/MIO da nisu na evidenciji,
–             za punoljetne članove domaćinstva koji se nalaze na redovnom školovanju uvjerenje o istom,
 
B) Dokumentacija koja nije obavezna, a koja donosi dodatne bodove
•             Dokaz o eventualnom učešću na takmičenju (da je osvojio-la jedno od prva tri mjesta na Općinskom, Kantonalnom, Federalnom ili Državnom takmičenju, te o učešću na učeničkoj-studentskoj svjetskoj olimpijadi-takmičenja koje organizuje PP Zavod Kantona Sarajevo ili resorno Ministarstvo),
 
•             Dokaz o statusu – otežani uslovi života nastali kao posljedica rata
–             Uvjerenje od nadležnog organa o vremenu provedenom u organizovanju otpora i Armiji BiH;
–             rješenje o invalidnosti RVI - za roditelje;
–             rješenje o porodičnoj invalidnini;
–             dokaz da je jedan od roditelja nosilac najvećeg ratnog priznanja;
–             dokaz o boravku u logoru '91-'95 – za kandidata ili roditelje;
–             dokaz da je jedan ili oba roditelja umrli ili nestali tokom rata;
–             rješenje o priznavanju svojstva civilne žrtve rata;
–             dokaz da je kandidat civilna žrtva rata sa invaliditetom;
–             dokaz da su jedan ili oba roditelja umrli.
 
Ukoliko prijavljeni kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati onaj kandidat koji je osvojio više bodova po osnovu rezultata u učenju, a zatim na takmičenju.

Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom (za Konkurs za stipendiranje učenika i studenata).

Visina mjesečne stipendije za učenike iznosi 50,00 KM, a za studente 100,00 KM. Stipendija se dodjeljuje za nastavnu godinu i isplaćivat će se za devet (9) mjeseci.
 
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.
 
Kao dokazi dostavljaju se originalni dokumenti ili ovjerene fotokopije originalnih dokumenata. Dokumenti dostavljeni uz prijavu neće se vraćati.
 
Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Općine Vogošća, ili putem telefona 033 586 414.

Rezultati konkursa će biti javno objavljeni u programu RTV Vogošća, te na oglasnoj ploči i web stranici Općine Vogošća.
 
Preuzeto sa www.vogosca.ba

:: Monday 02/12/2013 u 01:47
  

Konkurs za stipendiranje izuzetno nadarenih učenika i studenata

Na osnovu člana 23., 56. i 57. Statuta općine Ilijaš – prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 20/09) i člana 1. i 2. Odluke o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 13/10), člana 1., 2. i 6. Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 18/10), Načelnik općine Ilijaš raspisuje:
 
 
Preuzeto sa www.ilijas.ba


:: Thursday 21/11/2013 u 02:04
  

< Prethodna  1 / 20  Sljedeća >
 
Developed and powered by © 2008 UTIC SarajevoTerms Of UsePrivacy Statement