Sunday, August 18, 2019
 

 
Najčešće postavljena pitanja Minimize
1. Od kada traje školska godina?

2. Na koji način se formira zaključna ocjena?

3. Koliko pismenih zadaća u toku jedne nastavne sedmice učenik može raditi?

4. Koliko puta u jednom nastavnom danu učenik može biti ocijenjen putem usmenog provjeravanja znanja?

5. Može li se na osnovu jedne ocjene nedovoljan (1)zaključiti ocjena na polugodištu ili na kraju godine?

6. Može li učenik dobiti nedovoljnu ocjenu zbog lošeg vladanja?

7. Koji su kriteriji za ocjenjivanje učenika?

8. Koliko ocjena u toku polugodišta učenik mora imati?

9. Šta se dešava kad učenik nije ocijenjen iz jednog nastavnog predmeta?

10. Kada se izvodi opći uspjeh učenika?

11. Šta se dešava u slučaju ukoliko na polugodištu ili na kraju školske godine, u nekom od nastavnih predmeta bude prolaznost učenika ispod 70%?

12. Šta se dešava u slučaju kad u odjeljenju na pismenoj provjeri znanja 30% učenika ne uradi zadovoljavajuće pismenu?

13. Kome se podnosi prigovor na utvrđenu ocjenu ili opći uspjeh?

14. Da li roditelj učenika ima pravo prigovora na utvrđenu ocjenu ili opći uspjeh?

15. Kakvo može biti ocjenjivanje u osnovnoj školi?

16. Da li su predviđena kraća ili duža odsustva perspektivnim učenicima a u cilju pripreme za takmičenja?

17. Na koji način se obavlja ocjenjivanje učenika koji iz opravdanih razloga (bolest u dužem trajanju) nije mogao redovno pohađati školu?

18. Kako prebaciti učenika iz jedne u drugu školu?

19. Za šta nam služi učenička knjižica?

20. Kad se dobiva učenička knjižica?

21. Ko obavlja ocjenu sposobnosti djece pri upisu u osnovnu školu?

22. Šta je potrebno donijeti od dokumenata za upis djeteta u osnovnu školu?

23. Na koji način se vrši upis u osnovnu školu čiji osnivač nije Kanton?

24. Kada i na koji način se vrši upis učenika u osvnovnu školu?

25. Da li su obavezna na osnovno školovanje djeca koja navrše 15 godina starosti?

26. Na koji način se djetetu koje je pacijent u bolnici omogućava obrazovanje?

27. Da li škola omogućava besplatno korištenje udžbenika?

28. Koliko iznosi sedmični fond sati za učenike?

29. Na koji način se određuje broj časova u toku radne sedmice?

30. Kad je zimski raspust i koliko traje?

31. Na koji način se izvodi nastava u osnovnim školama?

32. Kad počinje nastava u osnovnim i srednjim školama?

33. Od koliko godina dijete postaje školski obveznik?

34. Od koliko godina je obavezno pohađanje osnovne škole?
  
 
Developed and powered by © 2008 UTIC SarajevoTerms Of UsePrivacy Statement