Tuesday, July 16, 2019
 

 
Šta su to domene?

 Šta je domena?
Domene su tehnika adresiranja za identifikaciju i lokaliziranje kompjutera (“domaćina”) na Internetu. Naime, računari se međusobno prepoznaju isključivo na osnovu njihovih numeričkih Internet protokol (IP) adresa.  Tipična IP adresa može biti npr. 77.119.56.22. Kada jedan računar komunicira sa drugim putem Interneta, on zapravo šalje “Internet pakete” adresirane na pomenutu numeričku IP adresu primaoca.

Međutim, pokazalo se da je za ljude suviše komplikovano pamtiti nizove brojeva (IP adrese) i na šta se ti nizovi odnose. Većina ljudi mnogo jednostavnije pamti nazive i opise (riječi). Upravo zbog toga je nastao Domain Name System (DNS), koji omogućava korištenje riječi umjesto brojeva, manje-više prema vlastitom izboru (mada postoje neka pravila i ograničenja). Ovo je omogućilo Internet korisnicima da pristupaju računarima (hosts) bilo kroz unošenje IP adrese, bilo unošenjem naziva domena. DNS je distribuirana baza podataka koja prevodi IP adrese u imena (domene) i obrnuto, te upravlja domenskim prostorom na Internetu. Može se koristiti i za pristup drugim uslugama i informacijama. 

Domena je dakle adresa servera na Internetu sa kojeg se vrši posluživaje stranica i ostalih dostupnih servisa. Budući da je svaka domena i svaka IP adresa jedinstvena, moguće ju je registrirati samo jednom u cijelom svijetu. Domene se definiraju sa desna na lijevo. Svaki logički dio domene odvojen je tačkom.
Ovdje je potrebno još napomenuti da domena nije: - http://www.utic.ba. www je, iako najvažniji, samo jedan od servisa raspoloživih na toj domeni ili web lokaciji. Drugi servisi su npr. mail, ftp...

Upravljanje globalnim domenskim Internet prostorom i sistemom root servera koji osiguravaju funkcioniranje DNS-a, danas se ostvaruje kroz nezavisnu organizaciju Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

 Domain Name Service DNS
DNS je jedan od najvažnijih servisa Interneta, bez kojeg ne bi bilo moguće posjetiti web stranice, niti komunicirati putem e-maila. Zahvaljujući ovom servisu, svaka domena je jedinstvena i ne može se registrirati od strane više različitih korisnika.

 Struktura DNS-a
Struktura DNS-a je hijerarhijska i razgranata. Korijen stabla (root server) se grana se u top level domene, koje se dalje granaju u domene drugog nivoa, itd.

 Vrste domena
Pored  klasifikacije domena prema nivou (hijerarhijskoj strukturi), domene se mogu razvrstati i na:

  • Generičke (internacionalne) domene.
    To su .com, .org, .net, .edu, .gov, .biz i mnoge druge.
  • Državne (nacionalne) domene.
    Svaka država ima svoju dvoslovnu oznaku kojom se završavaju web adrese Internet prezentacija iz te zemlje, na primjer .ba, .uk, .de...

Ukoliko uzmemo za primjer naziv domena UTIC.BA, oznaka “.BA” govori da je riječ o nazivu domena pod državnom top level domenom, odnosno vršnom domenom (country code Top Level Domain - ccTLD). Sufiks .ba je dakle domen prvog reda, i to državni top level domen.

Četiri koraka za registraciju naziva domena pod .ba domenom:

1. Online rezervacija 
Na stranici
www.nic.ba izaberite opciju „registruj naziv domena“. Na ovoj stranici potrebno je provjeriti zauzetost željenog naziva domena. Ukoliko je željeni naziv slobodan, naznačite da li zahtjev za registraciju podnosi pravno ili fizičko lice, nakon čega se otvara obrazac u koji se unose različiti podaci o nazivu domena i podnosiocu zahtjeva.

2. Potvrda rezervacije
Nakon što je izvršena online rezervacija naziva domena, automatski Vam je poslan povratni e-mail (na adresu naznačenu u obrascu). Ovaj e-mail odnosi se na potvrdu rezervacije i dodatnu provjeru unešenih podataka, gdje je ostavljena mogućnost ispravke eventualnih grešaka. Nakon toga, u drugom e-mailu, baza će Vam poslati obavještenje da je rezervacija potvrđena i spisak dokumentacije koju je neophodno dostaviti, uključujući i template zahtjeva u prilogu. Nakon što ste izvršili potvrdu, online rezervacija naziva domena je završena.

3. Dostava dokumenata
U roku od 15 dana dužni ste dostaviti dokumente koji su navedeni u e-mailu koji ste primili. Za fizička lica to su originalni zahtjev sa potpisom i kopija validnog dokumenta sa fotografijom. Pravna lica također treba da dostave originalni Zahtjev za registraciju (na vlastitom memorandumu pravnog subjekta, sa pečatom i potpisom ovlaštenog lica), zatim kopiju ID ili PDV broja ili kopiju rješenja o upisu u odgovarajući registar pri nadležnom organu, ili drugi relevanatan dokument kojim pravna lica potvrđuju svoj status. Strani privredni subjekti dužni su dostaviti i ovjerenu dvojezičnu punomoć. Dokumente je potrebno dostaviti u UTIC u roku od 15 dana od dana online rezervacije, a original zahtjev najkasnije u roku od 30 dana.  UTIC će po primitku dokumentacije obraditi Vaš zahtjev. Vrijeme trajanja obrade zahtjeva zavisi od broja pristiglih zahtjeva, ali u prosjeku ne traje duže od četiri dana.

4. Uplata
Nakon što je zahtjev obrađen i odobren, UTIC će Vam poslati predračun na adresu koju ste naveli kao kontakt za plaćanje (e-mail). Po izvršenoj uplati naziv domena će biti aktiviran.

Registracija naziva domena zapravo je vrlo jednostavna, iako je gore navedeno pojašnjenje detaljno i obuhvata različite opcije. Procedura je također prilično kratka, a zahtjevi se obrađuju brzo. Dužina trajanja obrade zahtjeva prvenstveno zavisi od budućih korisnika - blagovremenog dostavljanja ispravne dokumentacije i uplate. Ovdje smo naveli proceduru u UTIC-u, koja se nešto razlikuje od procedure registracije naziva .ba domena kod ovlaštenih registrara.

 
Developed and powered by © 2008 UTIC SarajevoTerms Of UsePrivacy Statement