::Login 
   
 November 26, 2015  
Izbornik

 
 Obrazovne ustanoveOsnovne škole   
Osnovne škole

 

OŠ “ 6. mart ”,  Hadžići                      
Adresa: Anđelka Lažetića 5
Direktor: Dženana Alispahić
Tel: 420-120 Fax: 420-120

os6mart@bih.net.ba
http://www.os6mart.edu.ba

 

OŠ “9.  maj”,  Pazarić
Adresa: Bjelašnička 59
Direktor: Edin Kazazović
Tel: 416-623 Fax: 416-623

9maj@bih.net.ba
http://www.os9majpa.edu.ba

OŠ “Hilmi ef. Šarić”, Tarčin
Adresa: Bratstva - jedinstva 38
Direktor: Nermin Subašić 
Tel: 428-395 Fax: 419-150

oshilmi1@bih.net.ba
http://www.oshilmi.edu.ba

 

OŠ “Hašim Spahić”                           
Adresa: Krajiška bb
Direktor: Mirsad Kustura
Tel: 400-458 Fax: 400-458

oskolahs@yahoo.com
http://www.oshs.edu.ba

 

OŠ Podlugovi
Adresa: Žrtava genocida u Srebrenici br. 212
Direktor: Branislav Pavlović
Te/faxl: 401-017

skola.podlugovi@gmail.com
http://www.ospodlugovi.edu.ba/

 

OŠ “Srednje”
Adresa:
Direktor: Refik Kurtović
Tel/fax: 489-047

osskolasrednje@bih.net.ba
http://www.ossrednje.edu.ba

OŠ “Isak Samokovlija”
Adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1
V.D. Direktor: Mirsada Jaganjac 
Tel:  212-499 Fax: 212-499

kenanvucijak@gmail.com
http://www.osis.edu.ba

 

OŠ “Vladislav Skarić”
Adresa: Terezija 48
Direktor: Hasiba Hasković
Tel: 212-031 Fax: 551-586

info_osvs@osvs.edu.ba
http://www.osvs.edu.ba

OŠ “Hasan Kikić”
Adresa: Gorica 27
Direktor: Asim Torlak 
Tel/fax: 445-137

oshasankikic@gmail.com
http://www.oshkikic.edu.ba

 

OŠ “Alija Nametak”
Adresa: Zaima Šarca 15
Direktor: Mediha Beširević 
Tel:  225-618 Fax: 211-075

alijanametak@hotmail.com
http://www.osansa.edu.ba

OŠ “Musa Ćazim Ćatić”
Adresa: Čekaluša 53
Direktor: Hamza Dobrača
Tel:  208-567 Fax: 216-567

mccdh@bih.net.ba
http://www.osmccsa.edu.ba

 

OŠ “Safvet-beg Bašagić”     
Adresa: Gimnazijska 1 
Direktor: Lejla Dizdarević
Tel:  205-923 Fax: 204-707

osnovnaskolasbb@gmail.com
http://www.ossbb.edu.ba

OŠ“Silvije Strahimir Kranjčević”      
Adresa: Mehmed - paše Sokolovića 2
Direktor: Dika Kurtagić
Tel/fax:  219-825

osssk@bih.net.ba
http://www.ossskranjcevic.edu.ba

 

OŠ “Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak”
Adresa: Braće Begić 19
Direktor: Điđana Sarić 
Tel/fax: 220-491

os.mbklj@bih.net.ba
http://www.osmbklj.edu.ba

OŠ “Nafija Sarajlić”
Adresa: Patriotske lige 57
Direktor: Zijad Numić
Tel:  213-827 Fax: 209 - 232

info@osnsarajlic.edu.ba
http://www.osnsarajlic.edu.ba

 

 

OŠ “Hasan Kaimija”
Adresa: Cicin han 93
Direktor: Alija Džigal
Tel:  559-906 
Fax: 559-905

oshkaimija@yahoo.com
http://www.oshkaimija.edu.ba

Katolički školski  centar - Osnovna škola 
Adresa: Mehmed - paše Sokolovića 11
Direktor: Kristina Perić
Tel:  225-775 Fax: 665-521

osnovna.skola@ksc-sarajevo.com
http://www.ksc-sarajevo.edu.ba

 

Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju 
Adresa: Asima Ferhatovića 2
Direktor: Naim Salkić 
Tel/fax:  226-694

cersig@bih.net.ba
http://www.cersig.edu.ba

Prva osnovna škola
Adresa: Mala aleja 3
Direktor: Arif Ćelović
Tel:  639-575 Fax: 761-350

posili@bih.net.ba
http://www.osprvail.edu.ba

 

Druga osnovna škola 
Adresa: Školska 1
Direktor: Arnela Trešnjo 
Tel:  510-640 Fax: 514-137

drugaosnovna@ymail.com
http://www.osdruga.edu.ba 

Treća osnovna škola
Adresa: Nasihe Kapidžić Hadžić
Direktor: Fatima Habota
Tel:  638-473 Fax: 638-479

 info@trecaosnovna.edu.ba
http://www.trecaosnovna.edu.ba

 

Četvrta osnovna škola 
Adresa: Put Famosa 33
Direktor: Hamid Guska 
Tel:  698-202 Fax: 698-203

cetvrta.osnovna@bih.net.ba
http://www.oscetvrta.edu.ba

Peta osnovna škola
Adresa: Umihane Čuvidine 58
V.D. Direktor: Elvira Hrustanović
Tel:  515-177 Fax: 515-571

petaosnovnaskola@yahoo.com
http://www.ospeta.edu.ba 

 

Šesta osnovna škola
Adresa: Bare kod Stup 63  
Direktor: Teufik Muhibić
Tel/fax:  626-783

osnovna_skola_sesta@yahoo.co.uk
http://www.ossesta.edu.ba  

Sedma osnovna škola
Adresa: Blažuj 118 
Direktor: Hamed Aljović
Tel:  761-630 Fax: 761-631

sedma.os@bih.net.ba
http://www.sedma-osnovna.edu.ba

 

Osma osnovna škola "Amer Ćenanović" 
Adresa: Ilirska 2
Direktor: Vahid Čustović 
Tel:   771-321 Fax: 771-323

osma2010@bih.net.ba
http://www.osmaosnovnail.edu.ba

Deveta osnovna škola
Adresa: Rakovačka cesta 339
Direktor: Nermina Budnjo
Tel:  428-415 Fax: 428-416

deveta.osnovna@gmail.com
http://www.osdeveta.edu.ba

 

Osnovna muzička škola Ilidža
Adresa: Josipa Slavenskog 24
Ovlaštena osoba za obavljanje poslova direktora: Dobrislava Urgenović 
Tel:   846-322

 

OŠ Čengić-Vila I
Adresa: Dr. Fetaha Bećirbegovića 2
Direktor: Nermina Sabljica 
Tel/fax:  678-220

oscvila1@lol.ba
http://www.oscvila1.edu.ba

 

OŠ Malta
Adresa: Marka Marulića 27
Asmir Hasičić
Tel:  613-502 Fax: 613-501

skola.malta@gmail.com
http://www.osmalta.edu.ba

OŠ Hrasno
Adresa: Porodice Ribar 2
Direktor: Sejdo Mirvić
Tel:  651-120 Fax: 647 - 451

oshrasno@yahoo.com
http://www.oshrasno.edu.ba

 

OŠ Grbavica I
Adresa: Grbavička 14
Direktor: Omer Begović
Tel/fax:  651-337

osgrbavica1@hotmail.com
http://www.osgrbavica1.edu.ba

OŠ Grbavica II
Adresa: Behdžeta Mutevelića bb
Direktor: Đula Ćerimagić
Tel:  642-642 Fax: 651-121

osgrbavica2@lol.ba
http://www.osgrbavica2.edu.ba

 

OŠ Pofalići
Adresa: Ivanjska 1
Direktor: Safet Dizdar
Tel/fax:  644-163

juos.pofalici@bih.net.ba
http://www.ospofalici.edu.ba

OŠ “Velešićki heroji”
Adresa: Velešići 2
Direktor: Jasna Nikšić
Tel/fax:  214-598

osvh@bih.net.ba
http://www.osvh.edu.ba

 

OŠ “Kovačići”
Adresa: Zagrebačka 22a
V.D. Direktor:  Nađa Pejak
Tel/fax:  615-878

kovacici@bih.net.ba
http://www.oskovacici.edu.ba

Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo
Adresa: Kemala Kapetanovića 43
Direktor: Elma Alajbegović
Tel:  651-523 Fax: 710-861

elmaskolaa@yahoo.com
http://www.osmbaletska.edu.ba

 

Centar  za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju "Vladimir Nazor” Sarajevo
Adresa: Azize Šaćirbegović 80
Direktor: Zulfo Ahmetović 
Tel/fax: 650-196

vnazor@hotmail.com
http://www.vladimirnazor.edu.ba

 

OŠ “Mirsad Prnjavorac”
Adresa: Jošanička 51
Direktor: Sabiha Salčin
Tel/fax: 430-910

prima97@bih.net.ba
http://www.osmp.edu.ba

 

OŠ “Zahid Baručija”
Adresa: Omladinska 14
Direktor: Hamdija Kučević 
Tel:  430-615 Fax: 432-650

os.zahidbarucija@yahoo.com
http://www.oszb.edu.ba

OŠ “Zajko Delić”
Adresa: Slatinski put 3
Direktor: Zijad Omerbegović
Tel/fax: 485-409

oszd@oszd.edu.ba
http://www.oszd.edu.ba

 

OŠ “Izet Šabić”, Hotonj
Adresa: Donji Hotonj bb
Direktor: Suad Tupković
Tel/fax: 481-089

osizetsabic@bih.net.ba
http://www.osizetsabic.edu.ba

OŠ “Porodice ef. Ramić”, Semizovac
Adresa: Nova cesta 62
Direktor: Mersiha Šahinbegović
Tel/fax: 430-993

ef.ramic@hs-hkb.ba
http://www.osramic.edu.ba

 

OŠ “Zaim Kolar”
Adresa: Dejčići bb
V.D. Direktor: Adis Hodžić
Tel: 438-000 Fax: 438-001

oszaimkolar@bih.net.ba
http://www.oszk.edu.ba

OŠ “Osman Nakaš”
Adresa: Gradačačka 39
Direktor: Aida Mikić
Tel:  715-660 Fax: 641-287

ososmannakas@gmail.com
http://www.osonakas.edu.ba

 

OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” 
Adresa: Žrtava fašizma 14
Direktor: Munib Kukavica
Tel/fax: 644-897

mmdizdar@yahoo.com
http://www.osmmdsa.edu.ba

OŠ “Behaudin Selmanović” 
Adresa: Viteška 2
Direktor: Safet Velić
Tel:  780-020 Fax: 674-376

os.bs@bih.net.ba
http://www.osbs.edu.ba

 

OŠ “Džemaludin Čaušević” 
Adresa: Prvomajska 24
Direktor: Beba Šarkinović 
Tel: 713-820 Fax: 611-651

os.dc@bih.net.ba
http://www.oscausevic.edu.ba

OŠ “Meša Selimović”
Adresa: Geteova 16
Direktor: Ekrem Jahić
Tel/fax: 543-113

mesaselimovic1@gmail.com
http://www.osmssa.edu.ba

 

OŠ “Fatima Gunić”
Adresa: Nerkeza Smailagića 18
Direktor: Hajrudin Ćuprija 

Tel:  545-181 Fax: 472-963

osfatimagunic@yahoo.com
http://www.osfg.edu.ba

OŠ “Aleksa Šantić”
Adresa: Branislava Nušića 95
Direktor: Muamer Tinjak 
Tel/fax: 461-300

aleksa_santic@bih.net.bat
http://www.osas.edu.ba

 

OŠ “Skender Kulenović”
Adresa: Bulevar Mimar Sinana bb
Direktor: Esat Erović 
Tel/fax: 464-288

 osskeso@bih.net.ba
http://www.os-sk.edu.ba

OŠ “Ćamil Sijarić”
Adresa: Braće Mulić 16
Direktor: Jasmina Husić
Tel:  541-534 Fax: 544-301

oscamils@bih.net.ba
http://www.oscsijaricsa.edu.ba

 

OŠ “Osman Nuri Hadžić”
Adresa: Lava Tolstoja 6
Direktor: Ševal Dudević
Tel:  460-363 Fax: 460-362

direktor@osonh.edu.ba
http://www.osonh.edu.ba

OŠ “Umihana Čuvidina”
Adresa: Smaje Šikala 1
Direktor: Aziz Mulahmetović
Tel: 541-009 Fax: 766-410

umihanac@bih.net.ba
http://www.osuc.edu.ba

 

OŠ “Avdo Smailović”
Adresa: Adema Buće 151
Direktor: Hasim Baždar 
Tel/fax:  619-155

avsmail@bih.net.ba
http://www.osasmailovic.edu.ba

OŠ “Dobroševići”
Adresa: Ahatovićka 41
V.D. Direktor: Edina Bašić
Tel/fax: 629-574

osdobrosevici@gmail.com
http://www.osdobrosevici.edu.ba

 

OŠ “Sokolje”
Adresa: Numan-paše Ćuprilića do 17
Direktor: Bećir Hasanović
Tel:  778-960  Fax: 778-964

ossokolje@ossokolje.edu.ba
http://www.ossokolje.edu.ba

Centar za slijepu i slabovidnu djecu      i omladinu
Adresa: Lukavička 6
Direktor: Damir Ovčina
Tel: 473-019  Fax: 473-020

damir.ovcina@gmail.com
http://www.czsd.edu.ba

 

OŠ “Edhem Mulabdić”
Adresa: Konak 1
Direktor: Aida Omersoftić
Tel:  236-044 Fax: 239-013

osem@bih.net.ba
http://www.osem.edu.ba

OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” 
Adresa: Logavina 52
Direktor: Jasmina Karasalihović 
Tel/fax: 238-151

mulamustafabaseskija@gmail.com
http://www.osmmbsa.edu.ba

 

OŠ “Saburina”
Adresa: Saburina 4
V.D. Direktor: Rešad Fočo
Tel/fax: 538-340

saburina@bih.net.ba
http://www.ossaburina.edu.ba

OŠ “Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković”
Adresa: Iza Hrida 11
Direktor: Kerim Fejzagić 
Tel/fax: 532-324

os.hrid1@bih.net.ba
http://www.ossmeh.edu.ba

 

OŠ “Hamdija Kreševljaković”
Adresa: Carina 2
Direktor:  Salko Huskić
Tel/fax:  272-720

hamdijakresevljakovic@yahoo.com
http://www.oshk.edu.ba

OŠ “Vrhbosna”
Adresa: Baruthana 60
Direktor: Mirsad Lelo
                Tel/fax: 240-100

osvrhbosna@osvrhbosna.edu.ba
http://www.osvrhbosna.edu.ba

 

Osnovna muzička škola “Mladen Pozajić” 
Adresa: Josipa Štadlera 1
Direktor: Bakir Kulenović
Tel:  443-234 Fax: 212-410

omsmp@omsmp.com.ba
http://www.omsmp.edu.ba

Zavod  za specijalno obrazovanje  i   odgoj djece “Mjedenica”
Adresa: Mjedenica 34
Direktor: Selmir Hadžić 
Tel: 207-962 Fax: 207-963

mjedenica@hotmail.com
http://www.zamjed.edu.ba

 

OŠ “Isa-beg Ishaković”
Adresa: Kemala Kapetanovića 43
Direktor: Nezira Popovac 
Tel: 652-231 Fax: 656-724

info@isabeg.edu.ba
http://www.isabeg.edu.ba

 


 

OŠ  “Đulistan”
Adresa: Lješevo bb Ilijaš 
Direktor: Fuad Dedić
Tel/fax:  403-321

os_djulistan@yahoo.com
http://www.djulistan.edu.ba

OŠ  “El - Manar”
Adresa: Lužani bb
Direktor: Jasna Ćosović 
Tel: 626-077 Fax: 764-111

osnovnaskolaelmanar@bih.net.ba
http://www.oselmanar.edu.ba

 

"Međunarodna osnovna škola" Sarajevo
Adresa: Banjalučka bb
Direktor: Ugur Ger
Tel: 944-140 Fax: 660-080

iss.sarajevo@gmail.com
http://www.internationalschool

Privatna osnovna škola ''Bloom'' Sarajevo
Adresa: Nalina bb
Direktor: Maelys Isabelle de Rudder
Tel/Fax: 207-899

bloomingchild@bih.net.ba
http://www.bloomingchild.co.ba


 

Deseta osnovna škola
Adresa: Osik 52a
V.D. Direktor: Refik Dacić 
Tel:  564-545
Fax: 230-209

desetaosnovna@gmail.com

http://www.desetaosnovna.edu.ba

OŠ "Stari Ilijaš", Ilijaš 
Adresa: Bosanski Put 151
Direktor: Mahir Dević
Tel:  033 402-400 Fax: 033 402-300

stariilijas@bih.net.ba

 

 
 Copyright (c) 2015 Prosvjetno-pedagoški zavod Kantona Sarajevo  Terms Of Use Privacy Statement