::Login 
   
 June 17, 2018  
Izbornik

 
 Obrazovne ustanoveOsnovne škole   
Osnovne škole

 

OŠ “ 6. mart ”,  Hadžići                      

Adresa: Anđelka Lažetića 5

Direktor: Muhamed Čović 

Tel: 420-120 Fax: 420-120

os6mart@bih.net.ba

http://www.os6mart.edu.ba

 

OŠ “9.  maj”,  Pazarić

Adresa: Bjelašnička 59

Direktor: Edin Kazazović

Tel: 416-623 Fax: 416-623

9maj@bih.net.ba

http://www.os9majpa.edu.ba

OŠ “Hilmi ef. Šarić”, Tarčin

Adresa: Bratstva - jedinstva 38 Direktor: Nermin Subašić 

Tel: 428-395 Fax: 419-150

oshilmi@bih.net.ba

http://www.oshilmi.edu.ba

 

OŠ “Hašim Spahić”                           

Adresa: Krajiška bb

Direktor: Mirsad Kustura

Tel: 400-458 Fax: 400-458

oskolahs@yahoo.com

http://www.oshs.edu.ba

 

OŠ Podlugovi

Adresa: Žrtava genocida u Srebrenici br. 212

Direktor: Admir Abadžija 

Te/lfax: 401-017

skola.podlugovi@gmail.com

http://www.ospodlugovi.edu.ba/

 

OŠ “Srednje”

Adresa: Kranjčevičeva bb

Direktor: Refik Kurtović

Tel:489 047 Fax: 408-840

osskolasrednje@bih.net.ba

http://www.ossrednje.edu.ba

OŠ “Isak Samokovlija”

Adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1

V.D. Direktor: Emina Čerkez-Čaušević 

Tel:  212-499 Fax: 212-499

info@osis.edu.ba

http://www.osis.edu.ba

 

OŠ “Vladislav Skarić”

Adresa: Terezija 48

V.D. Direktor:  Meho Pirić

Tel: 212-031 Fax: 551-586

info_osvs@osvs.edu.ba

http://www.osvs.edu.ba

OŠ “Hasan Kikić”

Adresa: Gorica 27

Direktor: Asim Torlak 

Tel/fax: 445-137

oshasankikic@gmail.com

http://www.oshkikic.edu.ba

 

OŠ “Alija Nametak”

Adresa: Zaima Šarca 15

Direktor: Mediha Beširević 

Tel:  225-618 Fax: 211-075

alijanametak@hotmail.com

http://www.osansa.edu.ba

OŠ “Musa Ćazim Ćatić”

Adresa: Čekaluša 53

V.D. Direktor: Fatima Prohić 

Tel:  208-567 Fax: 216-567

mccdh@bih.net.ba http://w

ww.osmccsa.edu.ba

 

OŠ “Safvet-beg Bašagić”     

Adresa: Gimnazijska 1 

Direktor: Lejla Dizdarević

Tel:  205-923 Fax: 204-707

osnovnaskolasbb@gmail.com

http://www.ossbb.edu.ba

OŠ“Silvije Strahimir Kranjčević”      

Adresa: Mehmed - paše Sokolovića 2

V.D. Direktor: Dženita Kurtović 

Tel/fax:  219-825

osssk@bih.net.ba

http://www.ossskranjcevic.edu.ba

 

OŠ “Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak”

Adresa: Braće Begić 19

Direktor: Điđana Sarić 

Tel/fax: 220-491

os.mbklj@bih.net.ba

http://www.osmbklj.edu.ba

OŠ “Nafija Sarajlić”

Adresa: Patriotske lige 57

Direktor: Zijad Numić

Tel:  213-827 Fax: 209 - 232

info@osnsarajlic.edu.ba

http://www.osnsarajlic.edu.ba

 

 

OŠ “Hasan Kaimija”

Adresa: Cicin han 93

Direktor: Alija Džigal

Tel:  559-906 Fax: 559-905

oshkaimija@yahoo.com

http://www.oshkaimija.edu.ba

Katolički školski  centar - Osnovna škola

Adresa: Mehmed - paše Sokolovića 11

Direktor: Kristina Perić

Tel:  225-775 Fax: 665-521

osnovna.skola@ksc-sarajevo.com

http://www.ksc-sarajevo.edu.ba

 

Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju 

Adresa: Asima Ferhatovića 2

Direktor: Naim Salkić 

Tel/fax:  226-694

cersig@bih.net.ba

http://www.cersig.edu.ba

Prva osnovna škola

Adresa: Mala aleja 3

Direktor: Arif Ćelović

Tel:  639-575 Fax: 761-350

posili@bih.net.ba

http://www.osprvail.edu.ba

 

Druga osnovna škola 

Adresa: Školska 1

Direktor: Arnela Trešnjo 

Tel:  510-640 Fax: 514-137

drugaosnovna@ymail.com

http://www.osdruga.edu.ba 

Treća osnovna škola

Adresa: Nasihe Kapidžić Hadžić

Direktor: Fatima Habota

Tel:  638-473 Fax: 638-479

 info@trecaosnovna.edu.ba

http://www.trecaosnovna.edu.ba

 

Četvrta osnovna škola 

Adresa: Put Famosa 33

Direktor: Hamid Guska 

Tel:  698-202 Fax: 698-203

cetvrta.osnovna@bih.net.ba

http://www.oscetvrta.edu.ba

Peta osnovna škola

Adresa: Umihane Čuvidine 58

Direktor: Elvira Hrustanović

Tel:  515-177 Fax: 515-571

petaosnovnaskola@yahoo.com

http://www.ospeta.edu.ba 

 

Šesta osnovna škola

Adresa: Bare kod Stup 63  

Direktor: Teufik Muhibić

Tel/fax:  626-783

osnovna_skola_sesta@yahoo.co.uk

http://www.ossesta.edu.ba  

Sedma osnovna škola

Adresa: Blažuj 118 

Direktor: Hikmet Čopra 

Tel:  761-630 Fax: 761-631

sedma.os@bih.net.ba

http://www.sedma-osnovna.edu.ba

 

Osma osnovna škola "Amer Ćenanović" 

Adresa: Ilirska 2

Direktor: Vahid Čustović 

Tel:   771-321 Fax: 771-323

osma2010@bih.net.ba

http://www.osmaosnovnail.edu.ba

Deveta osnovna škola

Adresa: Rakovačka cesta 339

Direktor: Nermina Budnjo

Tel:  428-415 Fax: 428-416

deveta.osnovna@gmail.com

http://www.osdeveta.edu.ba

 

Osnovna muzička škola Ilidža

Adresa: Josipa Slavenskog 24

Direktor: Dijana Preljević 

Tel:   846-322

 info@muzicka.edu.ba

OŠ Čengić-Vila I

Adresa: Dr. Fetaha Bećirbegovića 2

Direktor: Nermina Sabljica 

Tel/fax:  678-220

oscvila1@lol.ba

http://www.oscvila1.edu.ba

 

OŠ Malta

Adresa: Marka Marulića 27

Direktor: Asmir Hasičić

Tel:  613-501 Fax: 613-502

skola.malta@gmail.com

http://www.osmalta.edu.ba

OŠ Hrasno

Adresa: Porodice Ribar 2

Direktor: Sejdo Mirvić

Tel:  651-120 Fax: 647 - 451

oshrasno@yahoo.com

http://www.oshrasno.edu.ba

 

OŠ Grbavica I

Adresa: Grbavička 14

Direktor: Omer Begović

Tel/fax:  651-337

osgrbavica1@hotmail.com

http://www.osgrbavica1.edu.ba

OŠ Grbavica II

Adresa: Behdžeta Mutevelića bb

Direktor: Đula Ćerimagić

Tel:  642-642 Fax: 651-121

osgrbavica2@lol.ba

http://www.osgrbavica2.edu.ba

 

OŠ Pofalići

Adresa: Ivanjska 1

V.D. Direktor: Suvada Muftić 

Tel/fax:  644-163

juos.pofalici@bih.net.ba

http://www.ospofalici.edu.ba

OŠ “Velešićki heroji”

Adresa: Velešići 2

Direktor:

Tel/fax:  214-598

osvh@bih.net.ba

http://www.osvh.edu.ba

 

OŠ “Kovačići”

Adresa: Zagrebačka 22a

Direktor:  Nađa Pejak

Tel/fax:  615-878

kovacici@bih.net.ba

http://www.oskovacici.edu.ba

Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo

Adresa: Kemala Kapetanovića 43

Direktor: Elma Alajbegović

Tel:  651-523 Fax: 710-861

elmaskolaa@yahoo.com

http://www.osmbaletska.edu.ba

 

Centar  za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju "Vladimir Nazor” Sarajevo

Adresa: Azize Šaćirbegović 80

Direktor: Zulfo Ahmetović 

Tel/fax: 650-196

vnazor@hotmail.com

http://www.vladimirnazor.edu.ba

 

OŠ “Mirsad Prnjavorac”

Adresa: Jošanička 51

Direktor: Sabiha Salčin

Tel/fax: 430-910

prima97@bih.net.ba

http://www.osmp.edu.ba

 

OŠ “Zahid Baručija”

Adresa: Omladinska 14

Direktor: Hamdija Kučević 

Tel:  430-615 Fax: 432-650

os.zahidbarucija@yahoo.com

http://www.oszb.edu.ba

OŠ “Zajko Delić”

Adresa: Slatinski put 3

Direktor: Zijad Omerbegović

Tel/fax: 485-409

oszd@oszd.edu.ba

http://www.oszd.edu.ba

 

OŠ “Izet Šabić”, Hotonj

Adresa: Donji Hotonj bb

Direktor: Suad Tupković

Tel/fax: 481-089

osizetsabic@bih.net.ba

http://www.osizetsabic.edu.ba

OŠ “Porodice ef. Ramić”, Semizovac

Adresa: Nova cesta 62

Direktor: Mersiha Šahinbegović

Tel/fax: 430-993

os.semizovac@bih.net.ba.ba

http://www.osramic.edu.ba

 

OŠ “Zaim Kolar”

Adresa: Dejčići bb

Direktor: Adis Hodžić

Tel: 438-000 Fax: 438-001

oszaimkolar@bih.net.ba

http://www.oszk.edu.ba

OŠ “Osman Nakaš”

Adresa: Gradačačka 39

Direktor: Aida Mikić

Tel:  715-660 Fax: 641-287

ososmannakas@gmail.com

http://www.osonakas.edu.ba

 

OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” 

Adresa: Žrtava fašizma 14

Direktor: Munib Kukavica

Tel/fax: 644-897

mmdizdar@yahoo.com

http://www.osmmdsa.edu.ba

OŠ “Behaudin Selmanović” 

Adresa: Viteška 2

Direktor: Safet Velić

Tel:  780-020 Fax: 674-376

os.bs@bih.net.ba

http://www.osbs.edu.ba

 

OŠ “Džemaludin Čaušević” 

Adresa: Prvomajska 24

Direktor: Beba Šarkinović 

Tel: 713-820 Fax: 611-651

os.dc@bih.net.ba

http://www.oscausevic.edu.ba

OŠ “Meša Selimović”

Adresa: Geteova 16

Direktor: Ekrem Jahić

Tel/fax: 543-113

mesaselimovic1@gmail.com

http://www.osmssa.edu.ba

 

OŠ “Fatima Gunić”

Adresa: Nerkeza Smailagića 18

Direktor: Hajrudin Ćuprija 

Tel:  545-181 Fax: 472-963

osfatimagunic@yahoo.com

http://www.osfg.edu.ba

OŠ “Aleksa Šantić”

Adresa: Branislava Nušića 95

Direktor: Muamer Tinjak 

Tel/fax: 461-300

aleksa_santic@bih.net.bat

http://www.osas.edu.ba

 

OŠ “Skender Kulenović”

Adresa: Bulevar Mimar Sinana bb

Direktor: Esat Erović 

Tel/fax: 464-288

 osskeso@bih.net.ba

http://www.os-sk.edu.ba

OŠ “Ćamil Sijarić”

Adresa: Braće Mulić 16

Direktor: Jasmina Husić

Tel:  541-534 Fax: 544-301

oscamils@bih.net.ba

http://www.oscsijaricsa.edu.ba

 

OŠ “Osman Nuri Hadžić”

Adresa: Lava Tolstoja 6

Direktor: Ševal Dudević

Tel:  460-363 Fax: 460-362

direktor@osonh.edu.ba

http://www.osonh.edu.ba

OŠ “Umihana Čuvidina”

Adresa: Smaje Šikala 1

Direktor: Aziz Mulahmetović

Tel: 541-009 Fax: 766-410

umihanac@bih.net.ba

http://www.osuc.edu.ba

 

OŠ “Avdo Smailović”

Adresa: Adema Buće 151

Direktor: Hasim Baždar 

Tel/fax:  619-155

avsmail@bih.net.ba

http://www.osasmailovic.edu.ba

OŠ “Dobroševići”

Adresa: Ahatovićka 41

V.D. Direktor: Duran Mrnđić 

Tel/fax: 629-574

osdobrosevici@gmail.com

http://www.osdobrosevici.edu.ba

 

OŠ “Sokolje”

 Adresa: Numan-paše Ćuprilića do 17

Direktor: Bećir Hasanović

Tel:  778-960  Fax: 778-964

ossokolje@ossokolje.edu.ba

http://www.ossokolje.edu.ba

Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu

Adresa: Lukavička 6

Direktor: Damir Ovčina

Tel: 473-019  Fax: 473-020

damir.ovcina@gmail.com

http://www.czsd.edu.ba

 

OŠ “Edhem Mulabdić”

Adresa: Konak 1

Direktor: Aida Omersoftić

Tel:  236-044 Fax: 239-013

osem@bih.net.ba

http://www.osem.edu.ba

OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” 

Adresa: Logavina 52

Direktor: Jasmina Karasalihović 

Tel/fax: 238-151

mulamustafabaseskija@gmail.com

http://www.osmmbsa.edu.ba

 

OŠ “Saburina”

Adresa: Saburina 4

V.D. Direktor: Meliha Parla 

Tel/fax: 538-340

saburina@bih.net.ba

http://www.ossaburina.edu.ba

OŠ “Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković”

Adresa: Iza Hrida 11

Direktor: Kerim Fejzagić 

Tel/fax: 532-324

os.hrid1@bih.net.ba

http://www.ossmeh.edu.ba

 

OŠ “Hamdija Kreševljaković”

Adresa: Carina 2

Direktor:  Salko Huskić

Tel/fax:  272-720

hamdijakresevljakovic@yahoo.com

http://www.oshk.edu.ba

OŠ “Vrhbosna”

Adresa: Baruthana 60

Direktor: Mirsad Lelo               

Tel/fax: 240-100

osvrhbosna@osvrhbosna.edu.ba

http://www.osvrhbosna.edu.ba

 

Osnovna muzička škola “Mladen Pozajić” 

Adresa: Josipa Štadlera 1

Direktor: Mustafa Mujbegović

Tel:  443-234 Fax: 212-410

omsmp@omsmp.com.ba

http://www.omsmp.edu.ba

Zavod  za specijalno obrazovanje  i   odgoj djece “Mjedenica”

Adresa: Mjedenica 34

Direktor: Selmir Hadžić 

Tel: 207-962 Fax: 246-214

mjedenica@hotmail.com

http://www.zamjed.edu.ba

 

OŠ “Isa-beg Ishaković”

Adresa: Kemala Kapetanovića 43

Direktor: Nezira Popovac 

Tel: 652-231 Fax: 656-724

info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba

OŠ  “El - Manar”

Adresa: Lužani bb

Direktor: Jasna Ćosović 

Tel: 626-077 Fax: 764-111

osnovnaskolaelmanar@bih.net.ba

http://www.oselmanar.edu.ba

OŠ  “Đulistan”

Adresa: Lješevo bb Ilijaš 

V.D. Direktor: Vernesa Hamzabegović

Tel/fax:  403-321

os_djulistan@yahoo.com

http://www.djulistan.edu.ba

 OŠ "Stari Ilijaš", Ilijaš

Adresa: Bosanski put 151

 Direktor: Mahir Dević

Tel: 402 400 Fax: 402 300

stariilijas@bih.net.ba

 

"Međunarodna osnovna škola" Sarajevo

Adresa: Banjalučka bb

Direktor: Ugur Ger

Tel: 944-140 Fax: 660-080

iss.sarajevo@gmail.com

http://www.internationalschool

Privatna osnovna škola ''Bloom''               Sarajevo

Adresa: Nalina bb

Direktor: MAËLYS Isabelle de RUDDER

Tel/Fax: 207-899

dzenita.omercic@bloom.edu.ba

http://www.bloomingchild.co.ba

 

Deseta osnovna škola

Adresa: Osik 52a

Direktor: Refik Dacić 

Tel:  564-545 Fax: 230-209

desetaosnovna@gmail.com

http://www.desetaosnovna.edu.ba

 OŠ "Hadžići"

Adresa: Hadželi bb 

Direktor: Đenana Alispahić 

Tel/Fax:  408 - 810

oshadzici@oshadzici.edu.ba

http://www.oshadzici.edu.ba

 

 
 Copyright (c) 2018 Prosvjetno-pedagoški zavod Kantona Sarajevo  Terms Of Use Privacy Statement